Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden INTERIM CREDIT CONTROL B.V. oktober 2013

 

Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  1. Interim Credit Control B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te Helmond hierna te noemen ICC;
  2. Wederpartij : de contractpartij van ICC;
  3. Debiteur : de schuldenaar van wederpartij;

Artikel 2. Omvang overeenkomsten

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of diensten van ICC. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

2.2. ICC verricht haar incassowerkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en is eerst gebonden hetzij na schriftelijke opdrachtbevestiging hetzij na aanvang van de werkzaamheden. Alle andere voorwaarden worden expliciet van de hand gewezen; 2.3. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van ICC en deze algemene voorwaarden;

2.4. ICC stelt zich ten doel in opdracht en voor rekening van wederpartij juridische werkzaamheden te verrichten waaronder het opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden en/of het incasseren van vorderingen en/of het voeren van juridische procedures;

2.5. Wederpartij draagt ter incasso over die vorderingen, waarvan debiteur al een betalingsherinnering of sommatie heeft ontvangen, dan wel waarbij de debiteur al zonder sommatie (krachtens art. 6:83 BW) in gebreke is. De ter incasso overhandigde vorderingen dienen alvorens incassowerkzaamheden worden aangevangen, opeisbaar te zijn;

2.6. In een opdracht is begrepen een volledige volmacht van wederpartij aan ICC, om die (rechts-)handelingen te verrichten welke ICC dienstig dan wel noodzakelijk acht ter realisering van het omschreven doel. Ondanks de volmacht zal ICC uitsluitend na overleg met wederpartij schikkingen treffen, rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken, ongeacht of de procedures worden behandeld door medewerkers in dienst van ICC of door ICC aan te wijzen derden;

2.7. De ter incasso overhandigde vorderingen blijven vorderingen van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.8. Tijdens de uitvoering van de incassowerkzaamheden door ICC verkregen informatie en bescheiden, niet verkregen door toedoen van of zijdens wederpartij, blijven zoveel mogelijk eigendom van ICC. De in het maatschappelijke verkeer geldende gedrag - en beroepsregels van ICC maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 3. Verplichtingen van de wederpartij

3.1. Wederpartij zal aan ICC ter hand stellen alle ter incasso noodzakelijk te achten bescheiden en informatie, hieronder begrepen levering- , en betalingsvoorwaarden, facturen, vrachtbrieven, correspondentie, betalingsbewijzen en andere (bewijs-)stukken, terwijl wederpartij gehouden is ICC in de gelegenheid te stellen alle bewijsmiddelen, waaronder begrepen het horen van getuigen, aan te wenden;

3.2. Indien en voor zover wederpartij na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur in kwestie ontvangt, zal zij/hij deze onverwijld aan ICC ter hand stellen;

3.3. Wederpartij zal na verstrekken van de opdracht aan ICC ter zake de overgedragen vordering geen activiteiten ter incasso meer ontplooien, waaronder begrepen het zich onthouden van het cederen van de vordering of het verstrekken van enige opdracht tot incasso aan derden in gebreke waarna wederpartij een provisie aan ICC verschuldigd conform artikel 6 van deze voorwaarden;

3.4. Betalingen door debiteur aan wederpartij na overdracht van de vordering worden onverwijld - binnen 48 uur - aan ICC schriftelijk ter kennis gegeven. Deze betalingen worden ook beschouwd als geïncasseerde gelden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6;

3.5. Wanneer de debiteur - na het opstarten van de incassoprocedure door ICC - de wederpartij rechtstreeks benaderd, dan dient de wederpartij haar debiteur door te verwijzen naar ICC in gebreke waarna de wederpartij een schadevergoeding aan ICC verschuldigd is ten hoogte van de gevorderde buitengerechtelijke kosten, zulks verhoogd met de BTW. Mocht de wederpartij met de debiteur een regeling treffen dan is de wederpartij eveneens de buitengerechtelijke kosten aan ICC verschuldigd;

Artikel 3a Verplichtingen van de wederpartij bij opdracht tot opstellen algemene voorwaarden

3a.1. Na ontvangst van het concept algemene voorwaarden wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om binnen 2 maanden na ontvangst haar bevindingen, opmerkingen en aanvullingen enkel schriftelijk aan ICC kenbaar te maken;

3a.2. Bij ontvangst van het concept voor algemene voorwaarden ontvangt de wederpartij tevens de onderliggende factuur. De betalingsverplichting van de factuur staat volledig los van de goedkeuring van het concept;

Artikel 4. Verplichtingen van ICC

4.1. Eerst na schriftelijke aanvaarding van de incasso-opdracht en uitsluitend tot zover de aanvaarding strekt, is ICC gehouden de incassowerkzaamheden ter hand te nemen, behoudens het recht tot opschorting of weigering zijdens ICC wegens het niet voldoen aan het gestelde in de voorwaarden of wegens strijd met de wet, openbare orde, goede zeden of anderszins. ICC stelt wederpartij van een opschorting of weigering onverwijld op de hoogte;

4.2. Wederpartij heeft aanspraak op de door ICC ter zake overgedragen vordering ontvangen aflossing op hoofdsommen en renten, verminderd met de voorschotten en de aan ICC toekomende vergoedingen;

4.3. ICC is verplicht, na overleg, aan wederpartij rekening en verantwoording af te leggen en inzage te verstrekken in het dossier;

4.4. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ICC bij eerste verzoek de aan haar of zijdens wederpartij ter beschikking gestelde originele stukken aan wederpartij over.

4.5. ICC zal zijn gehouden om wederpartij van de relevante ontwikkelingen van de zaak op de hoogte te houden. Wederpartij is gerechtigd op ieder gewenst moment om nadere informatie te vragen;

Artikel 5. Afrekening - facturering - betaling

5.1. Betalingen door debiteuren verricht aan ICC dan wel aan wederpartij strekken allereerst in mindering op incasso- en proceskosten, vervolgens op de rente en daarna op de hoofdsom als gevolg van artikel 6:44 BW;

5.2. Voor zover naar het oordeel van ICC nodig ter vermijding van misverstanden, zal van de ontvangen betalingen in voormelde zin, aan de debiteur rekening en verantwoording worden gedaan;

5.3. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van enig bedrag boven de € 500,00, doch ten minste eens per kwartaal, zal ICC met wederpartij (tussentijds) afrekenen de door ICC zijdens de debiteur ontvangen gelden op hoofdsommen, dit onder verrekening of voorlopige inhouding van enige door wederpartij aan ICC verschuldigde gelden of een voorschot daarop, zulks met inachtneming van de overige artikelen van deze voorwaarden, één en ander naar behoren door ICC te specificeren. ICC is gerechtigd telkens te betalen op door wederpartij aangehouden bankrekeningen;

5.4. Door ICC betaalde voorschotten van welke aard ook, zijn te allen tijde voor rekening van wederpartij en dienen direct aan ICC te worden voldaan, ook indien een eventuele gerechtelijke procedure een voor wederpartij afwijzende gerechtelijke uitspraak oplevert;

5.5. Facturen van ICC aan wederpartij dienen door laatstgenoemde binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, althans bij gebreke daarvan, binnen acht (8) dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Na afloop van deze fatale termijn is wederpartij terstond in gebreke zonder daartoe een nadere sommatie is vereist en alsdan over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De door ICC te maken kosten in en buiten rechte, verbonden aan de invordering dezes, die van art. 6:96 lid 2 sub c BW hieronder begrepen, komen voor rekening van wederpartij;

5.6. ICC heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle stukken als onder haar berustend uit hoofde van een rechtsverhouding op te schorten totdat wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ICC - in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen - heeft voldaan;

Artikel 6. Tarieven en kosten

6.1. Wederpartij worden de volgende tarieven en kosten in rekening gebracht:

  1. a) Dossierkosten, zijnde bij vorderingen met een maximum van C 225,00 een bedrag van C 12,50 (excl. BTW) en bij vorderingen vanaf C 225,00 een bedrag van € 25,00 (excl. BTW) per overgedragen vordering. Dossierkosten voor buitenlandse vorderingen bedragen € 50,00 (excl. BTW).
  2. b) Voorschotten, door ICC ten behoeve van de incassoactiviteiten aan derden, waaronder deurwaarders, advocaten, onderzoek- , en recherche bureaus, registratie instanties enz., voldaan:
  3. c) Incassoprovisie over de (met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 7) geïncasseerde gelden op hoofdsommen en renten zijnde: Over de eerste € 2.500,00 een commissie van 15 % (exclusief BTW) en over de volgende € 2.500,00 een commissie van 10 % (exclusief BTW. Over het resterende deel is een commissie verschuldigd van 5 %. Te allen tijde geldt een minimum van C 40,00 exclusief BTW aan commissie;
  4. d) Over alle vergoedingen wordt het geldende btw-tarief berekend;

6.2. Bij het behalen van een titel is de wederpartij altijd aan ICC verschuldigd in de dagvaarding opgenomen buitengerechtelijke kosten conform Commissie Voorwerk II of het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (wanneer verzuim is ingetreden na 01 juli 2012) exclusief BTW en het salaris gemachtigde ongeacht of deze kosten zijn toegewezen. Tenzij overeengekomen kan een honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte juridische uren vermenigvuldigd met de kantoorkosten;

6.3. Wederpartij is gehouden op verzoek van ICC voor de in deze te maken kosten een voorschot te voldoen c.q. zekerheid in depot te stellen. De gewenste zekerheden kunnen in geld, maar ook in goederen zijn;

6.4. De kosten van het uittreksel Kamer van Koophandel zijn voor rekening van de wederpartij.

6.5. ICC brengt 6% kantoorkosten (exclusief BTW) in rekening over al haar diensten ter dekking van haar algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon en documentvervaardiging) en zulk als onderdeel van haar tarieven. Deze kosten worden niet nader gespecificeerd;

6.6. Wanneer ICC bij een debiteur rente in rekening brengt over een overgedragen vordering, dan ontvangt ICC 50 `)/0 provisie over de geïncasseerde rente exclusief BTW, mits anders is overeengekomen;

6.7. ICC is gerechtigd om dossier/behandelingskosten bij een debiteur in rekening te brengen evenals een redelijke vergoeding wanneer een regeling in termijnen is aangegaan;

6.8. ICC is gerechtigd om eenmalig bezoekerskosten in rekening te brengen bij de debiteur;

Artikel 7. Duur/Einde opdracht

7.1. Indien na uitvoering van alle door ICC noodzakelijk geachte handelingen zou blijken, dat incassering van de vordering redelijkerwijs niet te verwachten valt, dan wordt de incassoprocedure gestaakt. Toestemming zijdens wederpartij tot staking van de invorderingsactiviteiten is niet vereist; 7.2. Een incassoprocedure kan door ICC onder meer als beëindigd worden beschouwd, indien debiteur bij ICC ook na onderzoek geen bekende woon-of verblijfplaats heeft, debiteur naar het buitenland is vertrokken, debiteur in staat van surseance van betaling of faillissement is verklaard dan wel toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) heeft aangevraagd of een buitengerechtelijke incasso niet (geheel) mogelijk is en gerechtelijke stappen ter incasso door ICC- desgewenst schriftelijk toegelicht- worden ontraden;

7.3. Indien de incassoactiviteiten met betrekking tot een vordering op verzoek van wederpartij gestaakt worden, heeft ICC recht op provisie en kosten in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 over het totaalbedrag van de vordering, ongeacht het behaalde resultaat;

7.4. Indien de incassoactiviteiten met betrekking tot een vordering door toerekenbaar toedoen (of nalaten) van wederpartij worden gefrustreerd en daardoor gestaakt worden, heeft ICC recht op provisie en kosten in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 over het totaalbedrag van de vordering, ongeacht het behaalde resultaat. Het vorengaande doet zich voor wanneer een wederpartij - ondanks herhaalde verzoeken zijdens ICC -nalaat om te reageren 1 nalaat om ICC instructies te geven;

Artikel 8. Aansprakelijkheid/vrijwaring

8.1. ICC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vorm vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ICC;

8.2. Bij het inschakelen van derden door ICC, zal ICC steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ICC is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;

8.3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval ICC aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door ICC bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd;

8.4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van ICC en/of van haar ondergeschikten. In een dergelijk - door wederpartij aan te tonen - geval is ICC slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de onderhavige overgedragen vordering met een maximum van

€ 5.000,00;

8.5. Alle aanspraken van wederpartijen en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij ICC binnen één jaar nadat wederpartij respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert;

8.6. ICC is nimmer aansprakelijk voor het niet gerechtvaardigd of opeisbaar zijn van vorderingen om welke reden dan ook, zoals vorderingen op minderjarigen, overleden of in het buitenland woonachtige personen, verjaarde vorderingen;

8.7. Wederpartij vrijwaart ICC voor en zal haar schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens wederpartij in bewerking nemen en incasseren van door de wederpartij aangeboden vorderingen;

8.8. ICC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

Artikel 9. Niet-nakomen/ Ontbinding/Opschorting

9.1. ICC is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen, overlijdt, of sprake is van faillissement/ bewind voering van wederpartij;

9.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van ICC passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van ICC, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ICC kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door ICC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

10.2.Overmacht geeft ICC het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 11. Geheimhouding/Intellectuele eigendomsrechten

Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende ICC of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben. Artikel 12. Partiële (gedeeltelijke) nietigheid:

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Alle geschillen tussen ICC en wederpartij, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

12.2. Alle uit deze overeenkomst tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht;

12.3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.